Meie teenused

Kindlustustüübid > Varade kaitsmine

Varakahju
Masinarike
Elektroonilise andmetöötluse süsteemi täiskindlustus
Kasko (mootorsõidukikindlustus)
Ehituse täiskindlustus (CAR) / ehitiste püstitamise täiskindlustus (EAR)
Veos
Lennuk
Laev
Tegevusest tulenev kahju

Teie vara saab kaitsta alljärgnevate kindlustustüüpidega (palun konsulteerige meiega, et leida parim kindlustustüüp, mis kaitseb Teie konkreetset vara):

Varakahju

Varakahju pakub kindlustust hoonete, ehitiste, masinate, seadmete, kapitali ja teiste kindlustatavate varadega seonduva tegeliku kahju vastu. Vara saab kindlustada ka nimetatud ohtude poliisiga (nt tulekahju, loodusohtude, vee, varguse/röövi, kolmanda isiku tekitatud pahatahtliku kahju jne vastu) või täiskindlustuse poliisiga, mis katab kõik ootamatud ja juhuslikud sündmused, välja arvatud need, mis on kindlustuslepingus mainitud kui kindlustamata.

Masinarike

Masinad ja seadmed on unikaalsete ohtude aluseks, mis on üldjuhul varapoliisidest välja arvatud: voolulaine, lühiühendus, tsentrifugaaljõud, mootori läbipõlemine, mehaaniline rike, inimlikud vead jne. Masinarikkekindlustus pakub täiskindlustust (välja arvatud nende ohtude vastu, mis on mainitud kui kindlustamata) mehaanilistele ja elektrilistele seadmetele: hammasrattad, aurusurvenõu, mootorid, boilerid, generaatorid, voolukatkestid, elektrijaotuspaneelid, kaablid, transformaatorid, torud, turbiinid, masinad jne.

Elektroonilise andmetöötluse süsteemi täiskindlustus

Antud kindlustuspoliis pakub kindlustust elektroonilise andmetöötluse süsteemi rikete puhul mis tahes põhjustel (välja arvatud nendel, mis on mainitud kui kindlustamata), kaasa arvatud inimlike vigade tõttu.

Kasko (mootorsõidukikindlustus)

Kaskokindlustus katab kindlustatud sõidukile tekitatud või selle hävinemisest tuleneva kahju, mille on põhjustanud autoõnnestus, looduskatastroof (torm, üleujutus, rahe, välk), vargus, vandalism, tulekahju jne.

Vaata ka kolmanda isiku vastutus

Ehituse täiskindlustus (CAR) / ehitiste püstitamise täiskindlustus (EAR)

CAR- ja EAR-kindlustus pakuvad katet füüsilise kahju tekkimisel seoses ehitusega, ehitiste püstitamisega või kindlustatud vara testimisega. Kindlustus on „täiskindlustus“, mis tähendab, et poliis kindlustab ehituse/ehitiste püstitamise käigus tekkinud kahju vastu kõikidel ootamatutel, juhuslikel ja ettenägematutel põhjustel, välja arvatud välistatud ohtude korral. Kindlustus võib katta veel:

• ehitus-/ehitiste püstitamise tehas ja seadmed,
• ehitus-/ehitiste püstitamise masinad,
• olemasolevad hooned/ehitised ja muu vara,
• ehitusplatsist eemale paigutatud materjalid,
• hävinemine või kahju hooldusperioodil,
• lisakulud ehitusprahi koristamiseks peale kindlustatud juhtumi toimumist,
• kindlustatu õiguslik vastutus maksta hüvitist kolmandale isikule juhuslikult tekitatud kehavigastuse või tema haiguse eest või kolmandale isikule kuuluva vara kahjustamise või selle hävinemise eest.

Vaata ka ärikatkemiskindlustus.

Veos

Veosekindlustus pakub katet transporditavale veosele tekkinud kahju või selle hävinemise eest, nt kaubaveo ajal mööda teed, raudteed, merd, torustikku või õhu kaudu. Sarnaselt varakahjukindlustusega saab veost kindlustada kõikide riskide vastu (nt kõik ootamatud ja juhuslikud sündmused, mis pole mainitud kui kindlustamata) või nimetatud ohtude vastu (paljudel juhtudel – tulekahju, sissemurdmine ja veekahjustus). Mõnedel juhtudel sisaldab veosekindlustus hoiustamist, mis katab kaupu nende hoiustamise ajal väljaspool tavalist transiiti. Vaata ka vedaja vastutus (CMR).

Lennuk

Lennuki täiskindlustus katab kõik ohud (välja arvatud need, mis on mainitud kui kindlustamata), millega kindlustatud õhusõiduk kokku puutub. Sõja ja terrorismiga kaasnevaid riske (nt kodusõda, streik, mäss, sabotaaž, lennuki arestimine ja kaaperdamine) ei kindlustata, välja arvatud kui ostetakse eraldi lennuki sõjakindlustuspoliis. Vaata ka lennuvastutus.

Laev

Laevapoliis kindlustab laevasid nende kahjustumise või hävinemise vastu madalikule sõitmise, uppumise, tulekahju, kokkupõrke ja muude poliisiga hõlmatud ohtude korral. Sõja ja terrorismiga kaasnevaid riske (nt kodusõda, streik, mäss, sabotaaž, lennuki arestimine või kaaperdamine) ei kindlustata, välja arvatud kui ostetakse eraldi laeva sõjakindlustuspoliis. Vaata ka merevastutus.

Tegevusest tulenev kahju

Tegevusest tulenev kahjukindlustus on varakahju- ja/või masinarikkepoliisi lisa, mis kindlustab kaudseid (tegevusest tulenevaid) varakahjusid, mis on põhjustatud otsesest varakahjust, mis kuulub varakahjukindlustuse või masinarikkekindlustuse alla. Näiteks loetakse tegevusest tulenevaks masinarikkekahjuks kergestirikneva kauba riknemist masinarikke tagajärjel.