Meie teenused

Kindlustustüübid > Vastutuse kaitse

Vastutuse kaitse on oluline juhul, kui Teie või Teie firma on seaduslikult vastutav kolmandale isikule tekitatud kahjude eest. On olemas mitmeid vastutuskindlustustüüpe, kuid kõige tavalisemad on:

Üld- ja tootevastutus

Üld- ja tootevastutuse kindlustus pakub hüvitist vastutuse korral, mis tuleneb kolmandale isikule või varale või keskkonnale põhjustatud kahjust seoses kindlustusvõtja äritegevusega, samuti omandiõigusega või valmistatud toote või osutatud teenustega.

Ametivastutus

Ametivastutus (ehk ametihüvitis, vead ja hoolimatus, usaldusisiku vastutus) hüvitab hooletusest, vigadest/hoolimatusest, usalduse kuritarvitamisest, usaldusisiku kohustuste rikkumisest, ametikohustuste rikkumisest, pettusest ja mis tahes muust „ametihooletusest“ tulenevad nõuded, välja arvatud ebaausatest, pettuslikest, kuritegelikest või pahatahtlikest tegudest tulenevad nõuded. Ametivastutus on mõeldud audiitoritele, arstidele, notaritele, arhitektidele, kindlustusmaakleritele jne. Mitmed ametivastutuse kindlustused on Baltimaades kohustuslikud.

Juhatajate ja ametnike vastutus

Firma juhatajatelt ja ametnikelt (juhtivisikud) võidakse nõuda hüvitist kolmandale isikule tekitatud kahju eest, mis on tingitud juhtimisülesannete käigus sooritatud süülisest teost. Kohtusse pöördumisel võivad kaitsekulud olla hiiglaslikud, isegi kui kaitse on edukas. Juhatajate ja ametnike vastutuse kindlustuse alusel makstakse tasusid, kulusid või arveldusi, milleks kindlustatud juhataja või ametnik on seaduslikult kohustatud tulenevalt mis tahes süülise teoga seotud nõudest, samuti kaitse-/kohtukuludest.

Antud poliis sisaldab kahte osa:

 • Osa A. Juhatajate ja ametnike vastutus hüvitab nende vastu esitatud nõuete kahjutasud, kus firmal ei ole lubatud kulusid hüvitada
 • Osa B. Firma kulude hüvitamise poliis hüvitab firma suhtes nõuded, mis on esitatud firma juhatajate ja ametnike vastu, kus firmal on lubatud hüvitada juhatajate ja ametnike kulusid

Juhatajate ja ametnike vastutuse poliisi on võimalik laiendada, et kindlustada töösuhtega seotud vastutus, nt süüdistused seoses ebaõige käitumisega töösuhtes – ülendama jätmine, diskrimineerimine, seksuaalne ahistamine, ebaõiglane vallandamine jne.

Tööandja vastutus

Antud kindlustus katab nõuded seoses kindlustatud isiku töötajale või tema varale tekitatud kahjuga, milleks kindlustatud isik on õiguslikult kohustatud. Peale otsese materiaalse kahju katab käesolev kindlustus ka vaimse jm vigastuse kindlustuspoliisis sätestatud teatud limiidi ulatuses.

Kolmanda isiku liikluskindlustus

Antud kindlustus pakub katet kindlustatud isiku vastutusele, mis tuleneb kolmandale isikule või varale tekitatud kahjust, mille on põhjustanud kindlustatud isiku mootorsõiduk.

Käesolev kindlustus on Baltimaades kohustuslik, nt igal sõidukiomanikul peab olema antud kindlustuspoliis, mis pakub katet kuni teatud piiranguteni kohalike seaduste järgi. Kohustuslikud piirangud ei ole siiski alati piisavad. Seepärast on soovitatav kaaluda vabatahtlikku kolmanda isiku liikluskindlustust, mis kataks kindlustatud isiku vastutuse üle kohustuslike piirangute ja/või kindlustuskatte ulatuse (nt mittemateriaalne kahju).

Maanteeveo-ettevõtja vastutus (CMR)

Antud kindlustus katab:

 • vedaja vastutuse vastavalt rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonile ehk CMR konventsioonile (19. mai 1956, Genf)
 • kaubajäägi, ümberlaadimise, hädakorralise hoiustamise kulud
 • finantskao, mis on tingitud koorma kadumisest vastavalt kauba kahjustatud osale
 • kohtu- ja muud kulud, mis on kantud kohtuprotsessis hageja vastu
 • keskmiste käsitlejate kulud

Veos CMR-poliisi alusel peaks hõlmama maanteesõidukitega tasu eest veetavat kaupa, kui kauba ülevõtmiskoht ja sihtkoht asuvad erinevates riikides, millest üks on lepinguosaline riik. CMR-kindlustus ei kata kohalikke või oma vedusid, kus vedaja ei ole õigustatud saama tasu.

Lennuvastutus

Lennuvastutuskindlustus katab nõuded, mis on seotud lennuki tegevusega (nt vastutus õhureisijate surma või vigastuse korral), lennujaama piirkonna tööga, toodete või teenustega, mida pakutakse lennutegevuse jaoks ja/või mis on selleks mõeldud.

Merevastutus

 • Prahtija vastutus – kindlustab prahtija vastutuse laeva omaniku ja teiste ees
 • Jahisadama operaatori vastutus – kindlustab jahisadama operaatori vastutuse laeva omaniku ees ajal, mil laev on jahisadama valduses või selle hoole või kontrolli all
 • Laevaparandaja õiguslik vastutus – kindlustab laevaparandaja vastutuse laevale tekitatud kahjude eest ajal, mil laev on laevaparandaja valduses või tema hoole või kontrolli all
 • Lastija õiguslik vastutus – kindlustab lastija vastutuse laevale ja selle veosele tekitatud kahjude eest ajal, mil need on lastija valduses või tema hoole või kontrolli all laeva lastimiseks või lossimiseks
 • Terminali operaatori õiguslik vastutus – kindlustab terminali operaatori vastutuse veosele tekitatud kahjude eest ajal, mil see on terminali operaatori valduses või tema hoole või kontrolli all hoiustamise eesmärgil
 • Kaiülema õiguslik vastutus – kindlustab kaiülema vastutuse laevale ja selle veosele tekitatud kahjude eest ajal, mil need on sadama rajatise valduses või selle hoole või kontrolli all
 • Laevaehitaja risk – kindlustab laeva ehitamiseks vajamineva materjali koguse, valmisehitatud laevale tekitatud füüsilise kahju ja ehitaja vastutuse laeva omanikule kuni valmisehitamiseni ja kohaletoimetamiseni omanikule

Laevaomanikel ja prahtijatel peaks olema kaitse- ja kahjukindlustus kolmanda isiku vastutuse ja laeva omamise või selle käitamise kulude suhtes. Tavaliselt katab kaitse- ja kahjukindlustus järgmised riskid: veose hävimine või kahjustumine, keskkonnakahju, reisijate ja meeskonna kehavigastus või varakahju, kokkupõrke tagajärjel tekkinud isikukahju, vrakieemaldamiskulud ja piletita sõitja kulutused kodumaale naasmiseks. 

Nimeline vastutus

Antud kindlustus hüvitab kolmandate isikute (nt naabrite) varakahju või kehavigastused, mille tekitas kogemata kindlustatud isik või tema pereliige või lemmikloom. Lapse (alla teatud vanuse) põhjustatud kahju või hävinemine on üldjuhul kindlustatud, isegi kui kahju on põhjustatud pahatahtlikult.