Meie teenused

Kindlustustüübid > Inimeste kaitse

Antud kindlustuse „pakett“ on mõeldud täieulatuslikuks kaitseks Teie perele või firma personalile. Üha enam on personalikindlustus muutunud tugevaks vahendiks mitte ainult kaitsemeetmena, vaid ka töötajate motivatsiooniallikana. Tihtipeale kasutavad firmad lisaks palgale veel allpool mainitud tooteid oma töötajate motiveerimiseks. „Aon Baltic“ on märkimisväärne kogemus oma klientidele alljärgnevate „inimeste kaitse“ vahendite pakkumises:

Isiklik õnnetus

Isikliku õnnetuse kindlustus katab ootamatult või juhuslikult tekkinud kehavigastuse, mis põhjustab kindlustatud isiku ajutise või alalise puude või surma. Antud kindlustus ei kata mingil juhul haiguse või terviserikke tagajärjel põhjustatud vigastust või surma.

Isikliku õnnetuse kindlustust saab osta individuaalselt või firmapõhiselt. Sarnaselt tervisekindlustusele võib isikliku õnnetuse kindlustus olla osa ettevõtte hüvitisprogrammist.

Elu

Elukindlustus pakub kaitset surma korral põhimõtteliselt mis tahes põhjustel, sealhulgas ootamatu või juhusliku õnnetuse läbi, ning surma korral haiguse, terviserikke või muu loomuliku põhjuse tõttu. Elukindlustuskaitse on veel laialdasem kui isikliku õnnetuse kindlustus, kuid ka kallim. Tavaliselt kehtib elukindlustusele maksusoodustus.

Elukindlustus koosneb kahest osast:

 • täiemahuline riskikaitse – garanteerib fikseeritud summa maksmise kindlustatud isiku surma korral; kuid kui kindlustatud isik elab kuni kindlustuspoliisi lõpuni, siis raha ei maksta.
 • hoius – kogumisfond, mis kuulub maksmisele kas lepingu lõppemisel või kindlustatud isiku surma korral. Hoius võib teenida püsitulu (traditsiooniline, garanteeritud intress) või muutuvtulu (ühikupõhine, investeeringu intress) või pakkuda muutuvtulu koos kindla positiivse tulu garantiiga.

Ärikliendid sõlmivad elukindlustuse selleks, et motiveerida töötajate lojaalsust ja pakkuda turvatunnet. Erakliendid sõlmivad lepingu, et pakkuda oma perele kaitset ja koguda vahendeid eriliste sündmuste tarbeks (nt lisapension, lapse koolifond jne).

Pension

Pensionikindlustus on veel üks populaarne elukindlustuse vorm, kuid mõne erandiga. Selle eesmärk on koguda finantskapitali kuni kindlustatud isik jõuab pensioniikka. Kindlustus ei paku katet surma korral, näiteks kindlustatud isiku surma korral makstakse ainult kogutud kapital. Poliisi aegumisel makstakse kogu kogutud summa kindlustatud isikule korraga või maksegraafiku alusel (annuiteet). Annuiteedid on kas fikseeritud tingimustel või eluaegsed (kuni kindlustatud isik sureb). Sarnaselt elukindlustusega võib pensionifond teenida püsitulu, muutuvtulu või kombinatsiooni mõlemast. Tavaliselt kehtib pensionikindlustusele maksusoodustus.

Baltimaades on pension kolmesambaline:

 • esimene sammas on kohustuslik ja seda pakuvad riigiettevõtted, mis tegutsevad ümberjagamise süsteemi alusel („maksa jooksvalt“), nt hetkel töötavad inimesed maksavad pensioni hetkel pensionil olevatele inimestele
 • teine sammas on kohustuslik ja seda pakuvad kas riigiettevõtted, mis tegutsevad ümberjagamise süsteemi alusel, või erapensionifondid (mida juhivad elukindlustuse firmad või fondivalitsejad), mis põhinevad säästude kogumise põhimõttel, s.t erapensionifondi makstud summad on investeeritud seni kuni kindlustatud isik on jõudnud pensioniikka ja alles siis makstakse kindlustatud isikule
 • kolmas sammas on vabatahtlik ja seda pakub erasektor – elukindlustusfirmad ja fondivalitsejad.

Ärikliendid sõlmivad pensionikindlustuse selleks, et motiveerida töötajate lojaalsust. Erakliendid aga selleks, et koguda pensioniks kapitali.

Tervis

Tervisekindlustus pakub katet kindlustatud isiku igapäevase tervishoiu kuludele või õnnetusjuhtumite korral. Vastavalt kindlustusvõtja valikule saab järgnevaid kulutusi katta poliisipiiranguni: ambulatoorne ravi, haiglaravi,  muu ravi (massaaž, füsioteraapia, taastusravi jne), ravimikulud, hambaravi, silmaravi, ennetusabinõud, vaktsiinid, ambulatoorne sünnituseelne ravi, heaoluasutused jne. Tavaliselt kehtib tervisekindlustusele maksusoodustus.

Paljudel juhtudel võimaldab tervisekindlustuspoliis ainult grupikindlustust ja kohalikku ravi. Kuid saab ka sõlmida tervisekindlustust eraklientidele ja/või laiendada piirkonna ulatust Euroopasse või üle maailma.

Reisimine

Reisikindlustus koosneb kindlustuspaketist, mis aitab kindlustatud isikut välisreisil tekkinud õnnetuste korral või hädaolukorras. Reisikindlustusega saab katta kõik järgnevad kulutused või osa nendest kindlustusvõtja valikul: vajalikud ravikulud, isiklik õnnetus, reisikulud (kui reis on tühistatud või hilineb), pagas (kaotatud või hilineb) ja kindlustatud isiku nimeline vastutus.

Inimrööv ja lunaraha

Antud kindlustus on väga spetsiifiline ja konfidentsiaalne ning seda pakuvad väga vähesed teenusepakkujad. See kindlustus pakub hüvitist summa eest, mis on makstud seoses alljärgnevaga:

 • kindlustatud inimese või tema pereliikme röövimine ja lunaraha nõudmine
 • väljapressimise teel saadud kehavigastused
 • kinnipidamine
 • väljapressimisel tekitatud varakahju

Paljudel juhtudel sisaldab inimröövi- ja lunarahakindlustus alljärgnevaid ohte, mis alluvad kokkulepitud alapiirangutele:

 • sissetuleku kadu
 • tegutsemisest tulenev isiklik finantskadu
 • ametisaladuse pikendamine
 • asenduspalga pikendamine
 • arvutiviirused
 • suhtekorraldaja kulud
 • tõlgi kulud
 • turvamehe kulud
 • reklaami, infovahenduse, salvestamisseadme kulud
 • tasu, mõistlikud tasud, intress, õiguskulud ja hinnangud, ravikulud
 • kohapealse läbirääkimise lisakulud